Comarch ERP

Środki trwałe

Ewidencja środków trwałych obejmuje rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością. Ewidencja środków trwałych i jej prowadzenie jest niezbędne do zaliczania amortyzacji w koszty działalności. Jej brak powoduje, że odpisy amortyzacyjne nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu oraz nie można ich uwzględnić przy obliczaniu dochodu.Środki trwałeUsprawnij zarządzanie środkami trwałymi
w firmie, tak od strony ewidencji składników majątku trwałego, jak i poprzez automatyzację naliczania odpisów amortyzacyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Zapoznaj się z funkcjonalnością modułu Środki trwałe Comarch ERP XL.

Funkcjonalność modułu Środki trwałe Comarch ERP
Ewidencja składników majątku trwałego
 • Ewidencja majątku trwałego na podstawie ksiąg inwentarzowych zorganizowanych w wielopoziomową strukturę drzewa,
 • Sprawna ewidencja wyposażenia,
 • Czytelny wykaz składników majątku trwałego wykorzystywanych w przedsiębiorstwie,
 • Możliwość określenia szeregu parametrów na kartotece środka trwałego:
  • osoba odpowiedzialna za dany środek trwały,
  • metody i stawki umorzenia i amortyzacji,
  • miejsce, gdzie znajduje się środek,
 • Ewidencja wszystkich zdarzeń związanych ze środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną na podstawie stosownych dokumentów:
  • przyjęcie składnika majątku trwałego,
  • zwiększenie lub zmniejszenie wartości,
  • likwidacja składnika majątku trwałego,
  • amortyzacja,
  • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • Rejestracja umów leasingowych, zarówno w walucie polskiej, jak i w walutach obcych,
 • Bieżąca kontrola harmonogramu spłat rat leasingowych.
Amortyzacja składników majątku trwałego
 • Możliwość automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych w okresach wskazanych przez użytkownika,
 • Uzależnienie wielkości wygenerowanych odpisów od wskazanej w księdze inwentarzowej metody oraz stawki,
 • Możliwość dwutorowej amortyzacji środków trwałych:
  • ujęcie bilansowe (według Ustawy o Rachunkowości lub według MSR/MSSF)
  • ujęcie podatkowe,
 • Możliwość wstrzymania naliczania amortyzacji środków trwałych serwisowanych do momentu ich naprawy i ponownego przesunięcia do użytkowania,
 • Wygodne przygotowanie planu amortyzacji oraz zestawienie odpisów planowanych i rzeczywistych.
Dynamiczne raportowanie

Łatwe uzyskanie szczegółowych informacji dotyczących wskazanych środków trwałych, z możliwością określenia zakresu analiz na podstawie rozbudowanej listy parametrów.