Comarch ERP

Finanse i księgowość

Współczesny programy księgowe to nie tylko obowiązkowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Staje się on też narzędziem, które pozwala na kompleksową analizę sytuacji całej firmy.


Finanse i księgowość

Wdrożenie systemu ERP powoduje zwiększenie poziomu kontroli księgowej. Dzieje się tak dzięki możliwość sprawdzania aktualnego stanu zadłużenia klienta już na etapie składania przez niego zamówienia. Lepsze procedury kontroli płatności wpływają na skrócenie czasu spływu należności. Automatyzacja procesu tworzenia faktur, monitów, możliwość przygotowywania zestawień okresowych i śledzenia zaległych płatności prowadzi do dalszego ograniczenia problemów ze spływem należności.

Z drugiej strony systemy Comarch ERP mogą także umożliwić przedsiębiorstwom lepszą analizę warunków finansowych dostaw. To umożliwia bardziej szczegółowe planowanie przepływów pieniężnych oraz płacenie tylko za te faktury, które stają się wymagalne.

Dzięki systemowi Comarch ERP można więc obniżyć poziom wymaganego stanu środków pieniężnych.

Uważasz, że standardowy program do księgowości Ci nie wystarcza?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI →

Skorzystaj z funkcjonalności moduł Księgowość systemu Comarch ERP XL.

Funkcjonalność modułu Księgowość Comarch ERP XL
Sprawdź jakie możliwości daje Ci Comarch ERP XL Księgowość.

Sprawdź jakie możliwości daje Ci Comarch ERP XL Księgowość.
 • Zgodność z Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) – bieżące dostosowywanie systemu do zmieniających się regulacji,
 • Elastyczny, wielopoziomowy plan kont tworzony ręcznie lub za pomocą kreatora,
 • Ergonomia codziennej pracy – szybkie wyszukiwanie kont wg różnych kryteriów,
 • Obsługa pełnej księgowości w formie dzienników cząstkowych grupujących operacje gospodarcze danego rodzaju,
 • Wstępne ujęcie zapisów księgowych do tzw. buforów księgowań, w których zapisy podlegają weryfikacji i mogą być modyfikowane,
 • Łatwy dostęp do dokumentów źródłowych z poziomu zapisów księgowych,
 • Automatyzacja księgowań – ‘inteligentne’ schematy księgowań rozpoznające cechy księgowanych dokumentów i automatycznie dokonujące dekretacji,
 • Mechanizm księgowań okresowych – odciążenie od prac związanych z cyklicznym wykonywaniem księgowań: miesięcznych, kwartalnych, rocznych itp.,
 • Kontrola poprawności dekretacji – gdy przygotowany dekret zbiorczy nie bilansuje się,  użytkownik otrzyma informację o tym fakcie,
 • Automatyczne sporządzenie sprawozdań obligatoryjnych oraz zestawień wykorzystywanych w celach zarządczych.
Monitoring kosztów
 • Ewidencja kosztów w oparciu o konta zespołu 4, 5 lub wykorzystując zarówno „czwórki” i „piątki”,
 • Łatwa analiza kosztów w różnych ujęciach i perspektywach dzięki definiowalnym wymiarom analitycznym (np. dział, Miejsce Powstawania Kosztów, cel, rodzaj kosztu, projekt, kontrahent, lokalizacja),
 • Kontrola dowolnej liczby kręgów kosztów.
VAT pod kontrolą
 • Elastyczność w zakresie definiowania i odliczania stawek VAT,
 • Ewidencja pozwalająca na prowadzenie rejestrów VAT, określenie obowiązku podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w sposób umożliwiający sporządzenie deklaracji VAT,
 • Rejestr VAT tworzony automatycznie w oparciu o dokumenty handlowe wprowadzone w systemie,
 • Możliwość wprowadzenia faktur VAT w sposób uproszczony – bezpośrednio do rejestrów VAT,
 • Obsługa deklaracji podatkowych, np. VAT-7, VAT-UE.
Szeroka paleta form płatności
 • Obsługa wielu kas i rejestrów bankowych, w polskich złotych oraz innych walutach,
 • Możliwość wykorzystania dowolnej ilości form płatności i przypisania dla każdej  z nich odpowiedniego rejestru kasowo-bankowego,
 • Ewidencja obrotu z wykorzystaniem kart płatniczych, w tym ewidencja prowizji za obsługę kart i terminali,
 • Współpraca z bankowością elektroniczną – możliwość wymiany danych z listy płatności i zapisów z rejestru bankowego praktycznie z dowolnym bankiem,
 • Łatwa identyfikacja kontrahenta podczas importu zapisów bankowych.
Zarządzanie płynnością finansową
 • Skuteczne raportowanie należności i zobowiązań, zarówno konkretnego kontrahenta, jak i wszystkich podmiotów, z którymi firma współpracuje,
 • Sprawne kojarzenie płatności i dokumentów – informacje o uregulowaniu należności i zobowiązań mogą być ujęte w systemie jako rozliczenia (skojarzenie dokumentu faktury z dokumentem zapłaty) lub jako rozrachunki (skojarzenie dekretów powstałych w wyniku zaksięgowania faktury i zapłaty),
 • Możliwość częściowego rozliczenia należności, czy zobowiązań,
 • Elastyczne wystawianie kompensat -  ewidencja saldowania wzajemnych należności i zobowiązań wynikających z dokumentów sprzedaży i zakupu w ramach tego samego podmiotu lub w ramach różnych podmiotów (kompensaty jedno- i wielostronne),
 • Wsparcie zapewnienia płynności finansowej dzięki sprawnemu generowaniu upomnień i not odsetkowych, zarówno pojedynczych, jak i zbiorczych.
Wielowalutowość
 • Automatyczne pobieranie kursów NBP,
 • Naliczanie różnic kursowych – po zaksięgowaniu raportu bankowego/kasowego dokumenty różnic kursowych mogą być automatycznie księgowane,
 • Mechanizm wyceny środków pieniężnych wyrażonych w walucie obcej (tzw. magazyn walut) -  kontrola prawidłowego rozchodowania waluty po odpowiednich kursach wynikających z operacji przychodowych.
Uwzględnienie specyfik produktów finansowych
 • Obsługa leasingu, w tym leasingu walutowego,
 • Obsługa lokat różnych typów (nocnych, terminowych, odnawialnych, nieodnawialnych oraz walutowych).